fbpx

Privacy Verklaring De IJsmobiel: wat doen we met uw persoonsgegevens?

De IJsmobiel verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn bezorgservice. In deze Privacy Verklaring wordt beschreven welke gegevens De IJsmobiel van de betrokkenen verwerkt, hoe dat gebeurt en welke rechten de betrokkene daarbij heeft. Het is mogelijk dat deze Privacy Verklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn.

Waarom De IJsmobiel uw persoonsgegevens verwerkt

De IJsmobiel verwerkt persoonsgegevens om haar activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die door u aan De IJsmobiel worden verstrekt, verwerkt De IJsmobiel voor het volgende doel:

  • i. identificatie van personen die gebruik maken van de bezorgservice teneinde het product te leveren op het gewenste adres
  • ii. marketingdoeleinden zoals mailings en acties Als De IJsmobiel persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zal De IJsmobiel betrokkenen daarover informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van deze Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die De IJsmobiel van betrokkenen verwerkt

Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het leveren van de bestelde goederen te realiseren. Wij ontvangen van de persoon die gebruik maakt van de bezorgservice de volgende persoonsgegevens: naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Aan wie kan De IJsmobiel de persoonsgegevens van betrokkenen verstrekken?

Alleen medewerkers van De IJsmobiel die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden ten behoeve van de bezorgservice uit te voeren, hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van De IJsmobiel.

Het recht van bezwaar en overige rechten

Iedere betrokkene kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld als hij van mening is dat het gebruik van persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Het bezwaar kan kenbaar worden gemaakt door een email te sturen voorzien van naam, adres telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan het emailadres als vermeld onder het kopje “Gegevens Verantwoordelijke”. NB. Vergeet niet om de pasfoto en BSN op de kopie onleesbaar te maken voordat deze wordt meegestuurd. In de mail met duidelijk worden vermeld tegen welk gebruik van welke gegevens bezwaar wordt maakt. De IJsmobiel zal binnen een maand antwoorden. Betrokkenen kunnen bovendien via de onderstaande adresgegevens hun persoonsgegevens opvragen en/of laten corrigeren indien de betrokkene van mening is dat De IJsmobiel onjuiste persoonsgegevens heeft. Een betrokkene kan ook een klacht over het gebruik door De IJsmobiel van zijn persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Bewaartermijnen

De IJsmobiel bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de beschreven activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling de gegevens van betrokkenen langer moeten bewaren.

Hoe worden de gegevens van betrokkenen beschermd?

De IJsmobiel neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om betrokkene te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens, waarbij wordt voldaan aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Gegevens Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De IJsmobiel, contactpersoon te bereiken via
Oostdijk 31
3261 KB Oud-Beijerland
info@de-ijsmobiel.nl